Integritetspolicy

Integritetspolicy

1. ALLMÄN INFORMATION

Denna ”Integritetspolicy” beskriver hur Hear Mediabyrå AB, organisationsnummer 556931-9550, Stureplan 4C, 4 tr, 114 46 Stockholm, (“Hear”, “vi” eller “oss”) samlar in, använder och behandlar personuppgifter.

Integritetspolicyn gäller när du besöker vår ”Hemsida” (https://hear.se/), när vi skickar nyhetsbrev eller annan marknadsföring till dig, när du gör affärer med oss eller när du tar kontakt eller är inbjuden till eller deltar i evenemang organiserade av vårt kontor i Stockholm, och när du besöker våra konton på sociala medier.

Alla termer som inte definieras annorlunda i denna Integritetspolicy ska tolkas i enlighet med gällande dataskyddslagar vilket hänvisar till dataskyddsförordningen (GDPR) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter.

2. HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

2.1 Kontakter med oss

Om du kontaktar oss per e-post, telefon eller på annat sätt, så behandlar vi behandlar dina kontaktuppgifter och annan information som du väljer att dela vid kommunikationen med oss.

Vi behandlar dessa personuppgifter att kunna besvara din kontaktförfrågan och kunna hantera dina frågor beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att kunna vara tillgängliga för kontakter av potentiella kunder och andra som väljer att ta kontakt med oss (artikel 6.1 (f)).

Vänligen observera att vi inte efterfrågar mer personuppgifter än vad som behövs för det aktuella ämnet (alltså att knyta kontakt), och att vi inte vill behandla mer personuppgifter än så.

Personuppgifter som samlas in vid dina kontakter med oss lagras under den tid vi har en pågående relation med dig. Har vi inte hört något från dig under det senaste året raderar vi dina uppgifter, såtillvida vi inte behöver spara dem längre (se avsnitt 5 om detta). Eventuella andra personuppgifter som kommer oss tillhanda raderar vi när vi avgjort att de inte är relevanta i sammanhanget.

2.2. Nyhetsbrev

Uppgifter som samlas in samband med kontakter med oss enligt punkten 2.1 kan också behandlas för att du ska kunna få vårt nyhetsbrev, inbjudningar och andra meddelanden och erbjudanden. De personuppgifter vi behandlar för detta syfte är de personuppgifter vi behöver för att kunna skicka sådana meddelanden till dig.

Denna behandling baseras på vårt berättigade intresse att informera om och marknadsföra vår verksamhet (artikel 6.1 (f)). Vi lagrar dessa personuppgifter så länge vi behöver dem för att kunna göra utskick till dig. Du kan när som helst välja bort sådan kommunikation från Hear genom att avregistrera dig från meddelanden från Hear. Det gör du genom att klicka ”avprenumerera” längst ner i något av våra utskick eller kontaktar oss på info@hear.se

2.3. Evenemang och seminarium

När vi anordnar evenemang, seminarium eller andra möten/aktiviteter behandlar vi personuppgifter för att kunna kommunicera inför, under och efter eventet. De personuppgifter vi behandlar är namn, e-postadress, andra kontaktuppgifter, din arbetsplats och titel. Vi behandlar dessa uppgifter för att kunna tillhandahålla och administrera våra event, tillexempel räkna antalet deltagare. Dessa personuppgifter behandlas med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna erbjuda evenemang och seminarium, samt informera om och marknadsföra vår verksamhet (artikel 6.1 (f)).

Om vi fotograferar och/eller filmar vid evenemanget eller seminariet behandlar vi även personuppgifter om dig i form av inspelat material. Vi behandlar fotografier och filmer för att kunna informera om och marknadsföra vår verksamhet på vår hemsida, på sociala medier och i tryckta produkter. Under våra evenemang tar vi inte porträttbilder eller bilder på enstaka ”mingelklickar” utan att be om lov först, men vi kan komma att ta stämningsbilder och större gruppbilder utan att ha möjlighet att stämma av med alla först. Sådana uppgifter behandlar vi med stöd av vårt berättigade intresse av att dokumentera våra evenemang och marknadsföra vår verksamhet. Vi sparar fotografier och filmer i 2 år efter evenemanget eller seminariet.

2.4. Sociala medier

Scream finns på flera sociala medier. Dessa plattformar är personuppgiftsansvariga för behandling av dina personuppgifter, till exempel ditt personliga konto. Vi är också personuppgiftsansvariga för behandling av vissa personuppgifter i form av s.k. ”insights” angående besök och aktivitet på våra sidor. På Facebook, LinkedIn och Twitter har vi ett gemensamt personuppgiftsansvar med respektive plattform för aktiviteter på våra sidor. Vårt avtal om gemensamt personuppgiftsansvar med Facebook finns tillgängligt här; med LinkedIn här; och med Twitter här. För mer information om respektive plattforms behandling av dina personuppgifter, se deras respektive integritetspolicy (FacebookLinkedInTwitter).

Vår behandling av uppgifter i form av ”insights” baseras på vårt berättigade intresse av att kunna få bättre förståelse om vilken typ av kommunikation och åtgärder som ger resultat, och bättre förståelse om vår verksamhet och vår närvaro på sociala medier (artikel 6.1 (f)).

2.5. Vår dagliga verksamhet

För att kunna bedriva vår dagliga verksamhet behandlar vi personuppgifter i avtal med våra kunder och andra avtalsparter, i intern och extern e-postkommunikation, när vi registrerar kontaktuppgifter i kund- och leverantörsregister eller administrerar fakturor. De personuppgifter vi behandlar är namn, e-postadresser och andra kontaktuppgifter.

Denna behandling baserar vi på vårt berättigade intresse av att kunna bedriva vår dagliga verksamhet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt (artikel 6.1 (f)). Hur länge vi sparar uppgifterna beror på ändamålet med den specifika behandlingen.

Den här kategorin av personuppgifter kan också behandlas för ändamålet att vi ska efterleva rättsliga krav på oss, som exempelvis är kopplade till bokföringslagen (artikel 6.1 (c)). Personuppgifter i fakturor lagras under innevarande kalenderår och sju år därefter.

2.6. Hemsidan

När du besöker vår Hemsida, eller en annan hemsida, samlar vi in information med hjälp av teknologi så som cookies, pixlar och taggar som placeras i din webbläsare eller enhet. För information om hur vi använder teknologi och analysverktyg och hur du kan förhindra användandet av cookies, vänligen se vår Cookie Policy (tillgänglig här).

I vår Cookie Policy hittar du även information om hur du kan gå till väga för att tillåta eller blockera cookies genom dina webbläsarinställningar (med undantag för strikt nödvändiga cookies).

3. VÅRT BERÄTTIGADE INTRESSE

Som framgår ovan behandlar vi vissa personuppgifter med stöd av våra berättigade intressen. Vår bedömning är att våra berättigade intressen kan uppnås i enlighet med tillämplig lagstiftning och att det inte finns något mindre ingripande sätt att uppnå samma resultat.

Personuppgifterna skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder och de personuppgifter som du delar med oss hanteras med omsorg och professionalitet. Eftersom också du har ett intresse av att kunna välja att registerna dig till vårt nyhetsbrev, kontakta oss eller interagera med oss på sociala medier, och eftersom vår behandling av personuppgifter inte innebär ett betydande intrång i din integritet, rättigheter eller friheter, baserar vi vår behandling av dina personuppgifter på våra berättigade intressen.

Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter som baseras på vårt berättigade intresse kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter för dessa ändamål om vi inte kan visa dig tillräckligt stöd för vår behandling.

4. HUR VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER

De personuppgifter som beskrivs i denna Integritetspolicy kan komma att delas till andra koncernbolag och till den tjänsteleverantör som tillhandahåller vårt CRM-system. När vi använder tjänsteleverantörer som finns utanför EU/EES tillämpar vi lämpliga skyddsåtgärder, såsom Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler, om och när dina personuppgifter överförs till dessa mottagare. Du kan få ytterligare information om hur vi överför personuppgifter genom att kontakta oss på privacy@mediafamily.se.

5. RÄTTSLIGA FÖRELÄGGANDEN OCH FÖREBYGGANDE AV SKADA

Vi kan komma att använda, lagra och dela dina personuppgifter vid en rättslig begäran som vi rimligen uppfattar som bindande (exempelvis vid beslut om husrannsakan, föreläggande från domstol, eller andra liknande begäranden), eller vid utövande av rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Sådan behandling sker för ändamålet, och den rättsliga grunden, att efterleva en rättslig förpliktelse (artikel 6.1 (c)).

Vi kan även komma att behandla personuppgifter för att hantera avtalsrelationer och diskussioner kring sådana, för att upptäcka, förhindra eller åtgärda bedrägerier och annan olaglig aktivitet för att skydda oss själva, dig eller personer, i syfte att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om det är nödvändigt kan vi också komma att använda de personuppgifter vi behandlar i syfte att fastställa, försvara och utöva rättsliga anspråk. Den rättsliga grunden för sådan behandling är vårt berättigade intresse, artikel 6.1 (f)). Om så händer kommer vi att lagra personuppgifterna under hela ärendet och i tio år därefter.

6. DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära åtkomst till och information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har också rätt att begära att vi korrigerar, rättar, kompletterar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter och har även rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig.

Du har rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter som baseras på våra berättigade intressen. Vid behandling som baseras på ditt samtycke har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke och behandlingen kommer då att upphöra.

Du har vidare rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om (i) du har bestridit riktigheten av personuppgifterna; (ii) behandlingen är olaglig och du har begärt att den begränsas; (iii) vi inte behöver dina personuppgifter för de ursprungliga ändamålen längre, men du behöver dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk; eller (iv) i avvaktan på att det verifieras att våra berättigade skäl väger tyngre än den registrerades intressen, vid en begäran om radering. Du har också rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du i vissa fall kan få de personuppgifter du delat med oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, och har rätt att överföra dessa uppgifter till andra personuppgiftsansvariga.

Dina rättigheter som registrerad kommer att tillgodoses av oss i den utsträckning vi har skyldighet enligt tillämpliga lagar.

7. MEDDELANDE OM ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSPOLICY OCH FÖRÄNDRING I ÄGANDE

Om vi gör ändringar i denna Integritetspolicy kommer vi att meddela dig om detta. Krävs ditt samtycke kommer vi att skicka ett meddelande därom utifrån vad som är lämpligt efter omständigheterna, och om nödvändigt be om ditt samtycke i enlighet med tillämplig lag.

Om det sker en förändring i ägandet i vår verksamhet kan vi komma att överföra din information till de nya ägarna. De nya ägarna ska fortsätt iaktta de åtaganden vi gjort i denna Integritetspolicy.

8. KONTAKTINFORMATION

För att utöva dina rättigheter, eller om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss följande adress: privacy@mediafamily.se. Om du har några klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, https://www.imy.se/.

 

Senast uppdaterad: 8 februari 2023